خطایی در پردازش اطلاعات بوجود آمده است و خطای داده شده برابر است با