...Loading

مقالات هوشمندسازی

فیلم های مربوط به گفتگوی جناب آقای دکتر ابراهیمی مدیر عامل شرکت ITS پیرامون تولید برد هوشمند در برنامه تلویزیونی بی رودربایستی

فیلم مصاحبه آقای پالیزگیر فرماندار محترم شهر هشتگرد،جناب آقای بابالو رییس آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ و رییس اداره نوسازی استان قزوین

آینده معلمان...

دلیل بهره گیری از تخته هوشمند چیست؟

میزان محبوبیت ابزار های ارایه مطالب به صورت تصویری در میان معلمانی که مایلند تا ایده ها و اطلاعات را در میان گروه های کوچک و بزرگ دانش آموزان به اشتراک بگذارند در حال فزونی است. معلمانی که می خواهند دانش آموزانشان را در روند یادگیری به وسیله فناوردی وارد نمایند خواستار برنامه های هوشمند و تعاملی هستند. تخته هوشمند ابزاری است که با ترکیب این دو ویژگی، تجربه های آموزش مشترک برای گروه های کوچک و بزرگ دانش آموزان و نیز آموزش از راه دور را ارایه می کنند. میزان علاقه مندی من به این تخته ها برای بکارگیری در کلاس های رده بالای نوجوانان و آموزش های کتابخانه، تا اندازه ای پیش رفت که موضوع پژوهش دکترای من کاربرد تعاملی اینگونه بردها در کلاس نوشتار سال هشتم بود. این پژوهش از نظر آماری پیشرفت قابل توجهی را در نگرش دانش آموزان نسبت به بهره گیری از رایانه در آموزش و همچنین آموزش نوشتار نشان داد. افزون بر این در میان معلمانی که ازین نوع تخته ها بهره می برند نظر سنجی ای صورت داده و از آنها پرسیدم تا نظراتشان درباره بهره گیری از این تخته ها را بیان نمایند. نتیجه این نظر سنجی سطح بالایی از رضایتنمندی را در میان پیشتازان آموزش از سطح ابتدایی تا دانشگاه نشان می داد.

 

برای دانلود مقاله کلیک نمایید.

رمز فایل: www.itsolution.asia

نقشه راه مدارس هوشمند

به کارگیری گسترده ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش، همزمان با تحول در رویکردهای آموزشی در جهان، زمینه ی شگل گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده است. این مدارس از جمله نیازمندی های کلیدی جوامع دانش محور می باشند و رویکردهای توسعه مهارت های دانشی و کارآفرینی دانش آموزان را دنبال می نمایند. در این مدارس، فرایندهای یادگیری- یاددهی تقویت شده و محیط تعاملی یکپارچه برای ارتقای مهارت های کلیدی دانش آموزان در عصر دانایی محور فراهم می شود.

 

برای دانلود مقاله کلیک نمایید.

رمز فایل: www.itsolution.asia

شیوه نامه هوشمند سازی مدارس

امروزه مهم ترین دغدغه نظام اموزشی و پرورشی یک کشورف ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمایه های فکری در جامعه اطلاعاتی و دانایی محور می باشد. برایآنکه برای همه ی گروه های اجتماعی قادر باشند بطور موثر در چنین جامعه ای مشارکت داشته باشند، باید یادگیری پیوسته، خلاقیت، نوآوری و نیز مشارکت فعال و سازنده ی اجتماعی را بیاموزند. تحقق این امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از نقش و کارکرد مدارس به عنوان اصلی ترین نهادهای اموزشی در جامعه می باشد. امروزه نظام آموزشی کشور به مدرسه ای نیاز دارد که با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، امکان یادگیری پیوسته را فراهم نموده و فرصت های نوینی را در اختیار افراد برای تجربه ی زندگی در جامعه ی اطلاعاتی قرار دهد، به گونه ای که این فناوری نه به عنوان ابزار، بلکه در قالب زیرساخت توانمدساز برای تعلیم و آموزش حرفه ای محسوب می شود.

 

برای دانلود مقاله کلیک نمایید.

رمز فایل: www.itsolution.asia

مقایسه ی مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی

این پژوهش با هدف مقایسه مهارت های تفکر انتقادی دانش اموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی شهر تهران انجام شد. روش پژوهشی این مطالعه روش علمی- مقایسه ای، و جامعه مور مطالعه دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی رشته ریاضی دبیرستان های شهر تهران در سال تحصیلی 1387-88 بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، یک مدرسه هوشمند و یک مدرسه عادی انتخاب و در هر یک از این دو مدرسه 50 نفر دانش آموز به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا بود که سه مهارت عمده تحلیل، استنباط و ارزشیابی را می سنجد. به طور کلی نتایج نشان داد که همه مهارتها، بین میانگین مهارتهای تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس هوشمند و دانش اموزان مدارس عادی به نفع دانش آموزان مدارس هوشمند تفاوت معنادار وجود دارد.

 

برای دانلود مقاله کلیک نمایید.

رمز فایل: www.itsolution.asia

ICTs for education and building human capital

Education is one of the main keys to economic development and improvements in human welfare. As global economic competition grows sharper, education becomes an important source of competitive advantage, closely linked to economic growth, and a way for countries to attract jobs and investment. In addition, education appears to be one of the key determinants of lifetime earnings. Countries therefore frequently see raising educational attainment as a way of tackling poverty and deprivation.

In developing countries, education is also linked to a whole batch of indicators of human development. Education of women influences the health of children and family size. The experience of Asian economies in particular in the past two decades has demonstrated the benefits that public investment in education can bring. In richer countries, education is seen as important not just in the early years, but also in later life. As the pace of technological change quickens and as the workforce in many rich countries grows older, education offers a way to improve and update the skills and capabilities of the workforce.

 

برای دانلود مقاله کلیک نمایید.

رمز فایل: www.itsolution.asia

NCET ICT In The Classroon

The purpose of this document is to an overview of the benefits of using an interactive whiteboard in the classroom to support the development of literacy. It covers the basic tools of the interactive whiteboard, some ideas and lesson outlines for classroom use and some futher resources to enable you to effectively integrate the use of this technology in your classroom.

 

برای دانلود مقاله کلیک نمایید.

رمز فایل: www.itsolution.asia

Smart Schools or Smart Economy

In the course of developing this report, the ICT in Schools Advisory Group consulted with a wide variety of individuals and organisations. The ICT in Schools Advisory Group would like to thank everyone who provided input to the study: the working group members for their contribution to the development of the recommendations and strategic policy requirements; and the wider ICT Ireland membership who provided insights and a wide perspective on the global and national trends that have the potential to shape the future we and our children will live in.

The opinions expressed in this report belong to ICT Ireland and do not necessarily represent the views of any individual or organisation that participated in the work.

 

برای دانلود مقاله کلیک نمایید.

رمز فایل: www.itsolution.asia

Deploying ICTs in Schools

This report and its associated electronic tool are the product of input from several great minds. The original work was undertaken by GeSCI, McKinsey and Company and Dalberg Development from December 2004 to March 2005. Since March 2005, the framework and tools have been extensively revised and improved by GeSCI staff led by Alex Twinomugisha and Kate Bunworth. This latest version has been revised in May 2008 by Roxana Bassi, ICT Specialists GeSCI, adding new sections thanks to user’s suggestions and new technology updates.

The framework and tools have benefited from extensive review and feedback from some of the world’s leading experts on ICTs in Education. GeSCI would like to thank all those who contributed in one or another and especially Joris Komen of SchoolNet Namibia, Johan Van Wyk of the Ministry of Education in Namibia, Sean Nicholson of Microsoft Corporation, Hugh Jagger and Michelle Selinge of Cisco Systems, Mike Trucano of the World Bank’s InfoDev Program, Cedric Wachholz and Benjamin Vergel De Dios of UNESCO’s Regional Office in Bangkok, Peter Hamilton and his colleagues at Intel Corporation, Isabelle Roy of the Canadian International Development Agency, Constantine Bitwayiki of the Ugandan National Planning Agency, Senthil Kumar of the Azim Premju Foundation, Shafika Isaacs of Schoolnet Africa, Soumya Kanti of EduComp Datamantics Limited in India and the staff of the Jordan Education Initiative.

 

برای دانلود مقاله کلیک نمایید.

رمز فایل: www.itsolution.asia

Information And Communication Technologies In Schools

All governments present at the World Education Forum in Dakar, Senegal, April 2000, pledged to achieve a number of essential goals aimed at ensuring Education for All (EFA). I will mention only two of them that are particularly relevant for, and lie at the basis of, the development of this new publication - ensuring that the learning needs of all young people and adults are met through equitable access to appropriate learning and life-skills programmes (Goal 3) and improving all aspects of the quality of education […] so that recognized and measurable learning outcomes are achieved by all.

 

برای دانلود مقاله کلیک نمایید.

رمز فایل: www.itsolution.asia

Malaysian Smart Schools

In this paper the researchers try to comprehend the ideological framework within which Malaysia has created its ICT mediated education. We look at Malaysia as a rewarding case study as evidence reveals that Malaysia has managed to leapfrog using the opportunities that ICTs can offer. Therefore, this paper tries to distill Malaysia's experience in this arena and extract lessons learned and innovative strategies and practices applicable to the Egyptian context.

 

برای دانلود مقاله کلیک نمایید.

رمز فایل: www.itsolution.asia

Smart Schools, Smart Growth

Bruce Fuller and Jeff Vincent led this analysis. Greta Kirschenbaum, and Jessica Rigby developed the reports on promising programs. This research work is supported by the California Community Foundation and the Ford Foundation via the 21st Century Schools Fund.

Interpretations and factual errors are solely those of the authors. Special thanks to Jolene Chavez and Mary Filardo.

 

 

برای دانلود مقاله کلیک نمایید.

رمز فایل: www.itsolution.asia

THE SMART SCHOOL ROADMAP 2005-2020

The Malaysian Smart School Flagship was premised on the strong belief that information and communication technology is a key enabler to imparting the learning desire to all. The impact of technology on education and future generations is undoubtedly enormous.

The Smart School Flagship is one of the seven flagship applications envisaged under the Multimedia Super Corridor initiative. It was implemented on a Pilot basis between 1999 and 2002. Deemed one of the most forward-looking ICT-mediated learning initiatives in the world, the Smart School Flagship attempts to reinvent the teachinglearning processes.

 

برای دانلود مقاله کلیک نمایید.

رمز فایل: www.itsolution.asia